• لابراتوار
  • توسط مردم برای مردم
  • ولایت بامیان
  • Badghis Province
  • Global Hand Washing Day

به صفحه الکترونیکی برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری خوش آمدید

  
انجینیر غلام قادر

رئیس اجرائیوی برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری
پیام رئیس برنامه،

دسترسی به آب آشامیدنی مصون و حفط الصحه حق اساسی هر فرد است. دیدگاه برنامه ملی آبرسانی، 
حفظ الصحه محیطی و آبیاری، اینست که دسترسی به آب آشامیدنی و حفظ الصحه برای خانواده ها
 و جوامع روستایی افغانستان در راستای از بین بردن فقر از طریق صحت بهبود یافته، 
و فعالیت های تولیدی و بلند بردن سطح عواید میسر شده می تواند.
"تا زمانیکه وضعیت فعلی دسترسی مردم به آب آشامیدنی مصؤن و سهولت های مناسب حفظ الصحه
 در مناطق روستائی افغانستان بهبود نیابد، اشخاص ضعیف، سالخورده گان و اطفال این کشور
 هیچگاه مصون نخواهد بود."

 

 
انجینیر غلام قادر
رئیس اجرائیوی برنامه