پرسش ها و پاسخ ها

 

_______________________________________________________________________________________________________

1. برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری چیست؟
برنامه آبرسانی حفظ الصحه محیطی وآبیاری به مثابه یکی از برنامه های ششگانه ملی باهم مرتبط در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میبا شد. هدف از ایجاد برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری فراهم آوری آب آشامیدنی صحی منحیث یک ضرورت اساسی به تمام ساکنین روستاها در کشور می باشد. دسترسی به آب آشامیدنی صحی، حفظ الصحه محیطی و توسعه تعلیمات نظافت بنوبه خود تآثیر مثبت را روی صحت مردم اعم از مرد، زن و اطفال در ساحات روستائی داشته می تواند.
2. مقاصد برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری چیست؟
مقاصد اساسی برنامه عبارتند از:
• دسترسی جامعه روستایی به ۲۵ لیتر آب برای هر نفر در روز (LPCD) از ۲۷٪ به ۵۰٪ در سال ۲۰۱۴، و ۷۰٪ تا ۱۰۰٪ باالترتیب در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ و بهبود کیفیت آب آشامیدنی ( با استاندارد سازمان صحی جهان( WHO).
• عاری ساختن ۱۰۰٪ دهات / جامعه روستایی از آلودگی با مواد فاضله انسانی و پوشش صد فیصدی خدمات حفظ الصحه تا سال ۲۰۲۰، تا سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ به ترتیب۵۰٪ و ۷۰٪ از طریق توانمند سازی اجتماع با :
» بهبود مبرزهای صحی سنتي که مصؤن، صحی و به صورت مستور استفاده شود؛
» ساخت مبرزهای صحی به صورت نمونه به منظور حفظ الصحه خانواده ها، مدارس و کلینیک ها؛
» جابجاي مصؤن فضولات جامد و مایع
• فراهم سازی آموزش حفظ الصحه با پیگیری پایدار آن در مکاتب، خانواده ها، اجتماع به منظور تغییر عادت پایدار و رعایت حفظ الصحه محیطی.
مشارکت مردم در همه سطوح بخاطر برآورده شدن اهداف برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری امر حتمی و لازمی است. بنابرین برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری تاکید خاص روی شرکت زنان دارد.
3. پالیسی آب، حفظ الصحه محیطی و تعلیمات نظافت چیست؟
هدف اصلی و اساسی پالیسی آب، حفظ الصحه محیطی و تعلیمات نظافت ، تمرکز روی موضوعات مربوط به آب، حفظ الصحه و نظافت، برنامه ریزی و تطبیق تمام سرمایه گذاری ها و اقدامات در همه بخش های مرتبط به آب، حفظ الصحه محیطی و تعلیمات نظافت می باشد.
4. برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری چگونه در برآورده شدن اهداف هزاره ملل متحد کمک میکند؟
پالیسی ملی آبرسانی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت سال ۲۰۱۰ افغانستان، راهنمای برای بهبود کیفیت زندگی جامعه روستایی با تاکید به دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی، تعلیمات نظافت و بهبود در رعایت حفظ الصحه در سطح فردي، خانواده و جامعه می باشد. به منظور دستیابی به هدف جهانی در جهت دسترسی پایدار به آب آشامیدنی صحی و تعلیمات صحی، این پالیسی شامل دیدگاه بلند مدت ده ساله از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۲۰ است. این دیدگاه در راستای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بوده که خود تلاشی است به منظور دستیابی به اهداف هزاره سازمان ملل (MDGs) تا سال ۲۰۲۰.
5. تعلیمات نظافت چیست؟
تعلیمات نظافت عبارت از بهبود وضعیت نظافت که عمدتآ روی استفاده، فراهم آوری و ذخیره آب، شستن دست ها و استفاده درست از سهولت های حفظ الصحه می باشد، ارتباط می گیرد. تعلیمات نظافت نیز به هر گونه فعالیت که غرض انجام و فراگیری برنامه های آموزشی در رابطه به پاکی و آب مصؤن باشد، نیز ارتباط می گیرد. این طرز برخورد به معنی اینست که انجام هر گونه تغییر دایمی در طرز استفاده و توانائی های انفرادی در رابطه به نظافت درست صورت گیرد.
6. حفظ الصحه محیطی چیست؟
حفظ الصحه عبارت از تنظیم و مدفون ساختن مواد فاضله می باشد. مواد فاضله انسانی عبارت از مواد است که در اثر خارج شدن مواد اضافی از بدن بشکل ادرار و مواد غایطه باشد. مواد غایطه حیوانی نیز حفظ الصحه محیطی را به خطر مواجه می سازد.
7. نقش توسعه تعلیمات نظافت در راستای سکتور آب و حفظ الصحه چیست؟
تعلیمات نظافت منحیت یکی از اساسی ترین/مهمترین بخش و مرتبط با سکتور آب ، حفظ الصحه محیطی و حفظ و مراقبت می باشد. اطلاعات و انگیزه ای که در اثر تعلیمات نظافت بوجود می آید، با عث بهبود در مؤثریت استفاده از آب، پروژه های مربوط به حفظ الصحه محیطی و سایر ادارات اجتماعی که در بخش تعلیمات نظافت فعالیت دارند، می گردد. تعلیمات نظافت مردم را قادر به درک و توسعه مهارت ها در جهت شناسایی مشکلات، پیدا نمودن راه حل ها و تصمیم گیری ها به طور مستقلانه در رابطه به صحت خودشان نیز می گردد. بنابرین تعلیمات نظافت می تواند یک طریقه برای توانمند سازی جامعه و افراد به شکل انفرادی باشد. در نتیجه تعلیمات نظافت نه تنها مکمل پروژه های مربوط به آب و حفظ الصحه می باشد، بلکه در راه اندازی سازماندهی های اجتماعی نیز از اهمیت خاص برخور دار است که این خود یک امر حیاتی در موفقیت و پایداری پروژه های مربوط به آب و حفظ الصحه می گردد.
8. فواید حفظ الصحه محیطی و نظافت چیست؟
  تنظیم و مدفون سازی مواد فاضله و طرزعادات مصؤن نظافت، می تواند تاثیر بسزایی در رشد و بهبود صحت فرد داشته باشد. اما قابل یادآوریست که بگویم که فواید مربوط به حفظ الصحه محیطی و نظافت بالاتر از محافظت محیط زیست و صحت می باشد. حفظ الصحه محیطی فواید زیادی که در ذیل به آن اشاره شده، ببار می آورد:
– فواید اجتماعی: مقام و منزلت، راحتی، شهرت اجتماعی، حفظ مصؤنیت برای زنان، و افزایش در میزان شمولیت دختران در مکتب
– ایجاد فرصت کاری: اعمار مبرز های انفرادی
– فواید اقتصادی: استفاده مجدد از مواد استفاده شده بحیث کود کیمیاوی در سکتور زراعت/ افغانستان
9. هنگامیکه حفظ الصحه محیطی بهبود یابد، چی میشود؟
در جائیکه حفظ الصحه محیطی و نظافت بهبود یابد، فواید آتی در رابطه به صحت نیز افزایش میآید.
– کاهش در میزان مرگ و میر اشخاص در اثر مصاب شدن به اسهالات- 34 فیصد کاهش از طریق بهبود در حفظ الصحه محیطی و این عادت نیز می تواند دوچند افزایش یابد اگر این عملکرد با شستن دست با صابون نیز عملی گردد.
– تغذیه بهتر، کاهش سوتغذی و یا هم افزایش وزن در میان اطفال که در اثر مبتلا شدن به مریضی اسهال یا Tropical Enteropathy که بنام مریضی روده مسمی است، دچار گردند.
– آموزش به شکل بهبود یافته و حفظ بیشتر شاگردان در مکاتب که در اثر کاهش امراض مختلف و مربوط به حفظ الصحه محیطی ایجاد میگردد.
10. مبرز صحی کدامست؟
مبرز صحی مبرز است که مواد فاضله:
• با آب های زیر زمینی و سطحی راه نداشته باشد.
• خاک را ملوث نسازد.
• در معرض مگس ها، جانوران و یا حیوانات قرار نگیرد.
• با عث بوجود آمدن بوی متعفن و نمای خراب در محیط نگردد.
  مبرز های صحی به وسیله خود افراد جامعه و بدون کدام کمک مالی از طریق پروسه رهبری حفظ الصحه به وسیله اجتماع و نیز با در نظر گرفتن یک سلسله ارزش های که شامل خصوصی/شخصی بودن، مقام و شهرت اجتماعی گردد، می شود.
11. امراض خطرناک که با حفظ الصحه نادرست ارتباط می گیرد، کدامست؟
امراض خطرناک که در اثر حفظ الصحه نادرست بوجود میآید می تواند شامل امراض وخیم تنفسی، التهابات وخیم باکتریایی مانند کلرا، کرم های امعا ای، تب تیفوئید و اسهالات گردد که مبتلا شدن به این امراض به شکل دومدار میتواند باعث ناتوانی و یا حتی مرگ شخص گردد. به اساس سروی مرگ و میر در افغانستان که در سال 2010 انجام گرفت، علت های اساسی مرگ اطفال زیر سن پنج سال التهابات وخیم دستگاه تنفسی و سایر التهابات جدی می باشد که هر یک با عث تلف یک طفل از بین هر پنج طفل می گردد. التهابات وخیم دستگاه تنفسی و اسهالات 29.6 فیصد دلیل مرگ و میر در بین اطفال زیر سن پنج سال می باشد.
12. تعلیمات به طور مشارکتی و به اساس ضرورت جامعه چیست؟
اصطلاح تعلیمات به طور مشارکتی شامل مدفون ساختن مصون مواد غایطه با در نظر داشت اصول حفظ الصحه، شستن دست ها و طریقه حفظ و نگه داری آب آشامیدنی می باشد که این اصطلاح شامل موارد دیگر مانند توسعه نظافت غذایی و استفاده درست از اشیا استفاده شده، نیز می گردد.
13. رهبری حفظ الصحه توسط اجتماع چیست؟
روش یا عملکرد رهبری حفظ الصحه تعهد و موفقیت های را در زمینه منسجم ساختن و توانمند سازی جامعه نشان داده است که این روش با عث ایجاد تغییرات کلی در سلوک و رفتار افراد جامعه به وسیله عملی کردن روش قریه عاری از آلوده گی به مواد فاضله (ODF) و اجتماع کاملا عاری شده از هر گونه کثافت به وجود می آورد. این روش از طریق اقدامات جمعی و بدون هر گونه کمک مالی به خانواده ها در بعضی از نکات افغانستان صورت می گیرد. عملی نمودن این اقدام نه تنها نشان میدهد که اهالی یک جامعه بشمول (اطفال، زنان و مردان) در ساحه باز رفع حاجت نمی نمایند بلکه تعلیمات بهبود یافته در رابطه به مبرز صحی را نیز عملی می نمایند و آنها را وادار به مدفون سازی مواد فاضله انسانی نیز می سازد.
14. با عملی کردن روش رهبری حفظ الصحه توسط اجتماع چی صورت میگرد؟
روش رهبری حفظ الصحه توسط اجتماع روی تحلیل وضعیت جمعی، تغییر فوری سلوک و عاری ساختن قریه از هر گونه آلوده گی با مواد فاضله می شود. در محور اصلی روش رهبری حفظ الصحه توسط اجتماع شناسایی این مسله وجود دارد که فقط فراهم آوری/ایجاد مبرز یا طریقه استفاده از آن باعث توسعه نظافت و حفظ الصحه نمی گردد. بلکه مطلب از عملی نمودن روش رهبری حفظ الصحه توسط اجتماع ایجاد تغییرات مثبت در سلوک افراد جامعه می باشد تا اطمینان حاصل گردد که بهبود واقعی و پایدار، سرمایه گذاری در انسجام جامعه بوجود آمده نه اینکه عملی نمودن این روش تنها با عث تغییر در اعمار مبرز و داشتن مبرز ها به سطح هر خانواده گردیده است. تاکید دیگر روی این روش تغییر روش مردم از اعمار مبرز صحی به اعلام و نشان دادن عاری ساختن قریه شان از آلوده گی به هر نوع مواد فاضله می باشد. اینکار که به وسیله آگاهی دادن مردم صورت میگیرد، در صورتیکه حتی یک عده محدود هم آگاهی نیابند با عث میگردد تا عملکرد رفع حاجت در فضای باز را انجام دهند که این کار خود یک خطر و تهدید به سایر افراد جامعه و مبتلا شدن آنها به امراض مختلف می گردد. هدف اصلی از عملی کردن روش رهبری حفظ الصحه توسط اجتماع ایجاد تغییر در جامعه و وادار ساختن افراد جامعه به عملی کردن و نشان دادن ابتکار در این عمل، حمایت متقابل و پیشنهاد راه های حل مناسب توسط خودشان می باشد که در نتیجه احساس مالکیت و پایداری در بین افراد جامعه بوجود میاید.
15. پیام های نظافت چیست؟
معلومات در مورد نظافت، تعلیم و تربیه و ارتباطات و برنامه های آگاهی باید در هماهنگی و توآم با اعمار پروژه های مربوط به آب و حفظ الصحه محیطی عملی گردد و این کار باید تمام سطوح را مورد هدف قرار دهد.
16. چرا بیان مسایل مربوط به حفظ الصحه موضوع مشکل است؟
در جامعه افغانی، عادات فرهنگی، عقاید مذهبی و افکار اجتماعی برای زنان و مردان این زمینه را مشکل ساخته تا در برابر هم و در یک جمع در رابطه به چنین موضوعات که ارتباط به حفظ الصحه فردی و محیطی می گیرد، بحث و گفتگو نمایند. اغلبآ بحث و گفتگو در رابطه به ساخت مبرزها، تشناب ها، و نظافت شخصی در حضور داشت دیگران چشم پوشی میگردد، زیرا همه بخصوص زنان در بحث در این موارد در حضور دیگران خود را راحت احساس نکرده و گاهی اوقات بیان چنین موضوعات باعث احساس شرم آنها می گردد. بسیاری مردم بحث در رابطه به مبرز ها، تشناب و سایر موضوعات در این خصوص را مانند موضوعات کثیف و غیر قابل بحث فرض می نمایند. بخاطر داشتن بحث و گفتگو موثر در رابطه به این موضوعات، تعلیم و تربیه و تقویت و ارتباط این موضوعات به موضوعات محیطی، پایداری اقتصادی و بهبود صحت هر فرد بشمول اطفال، فرهنگ خاموش و عدم احساس راحتی در اینمورد از بین رفته و زمینه خوب و مشارکتی را برای بحث و گفتگو جمعی بوجود آورده می تواند.