دربارهٔ ما

برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی وآبیاری

پس منظر:

 برنامه آبرسانی حفظ الصحه محیطی وآبیاری بمثابه یکی از برنامه های ششگانه ملی باهم مرتبط در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میباشد. طبق پالیسی ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و تعلیمات نظافت ، مسؤلیت اساسی این برنامه را تدوین پالیسی ، ستراتیژی ، برنامه ریزی و هماهنگ ساختن تطبیق فعالیت های آبرسانی حفظ الصحه محیطی وتعلیمات نظافت که توسط سکتور خصوصی ، مؤسسات غیر حکومتی و جوامع دهات ازطریق شوراهای انکشافی محل صورت میپذیرد تشکیل میدهد.

 

هدف کل:

 بهبود کیفیت زندگی مردم از طریق دسترسی بهتر به آب صحی، مناسب، پایدار و فراهم سازی تعلیمات صحی و افزایش رعایت حفظ الصحه در سطح فردی، خانواده و اجتماع، که منجر به: ۱. کاهش شیوع امراض و میزان مرگ و میر ( به خصوص افراد زیر ۵ سال / مرگ و میر کودکان)  و ۲ . افزایش توان تولید افراد جامعه و زندگی سالم آنان.

 

فعالیت های کلیدی برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری

 •      دسترسی جامعه روستایی به ۲۵ لیتر آب برای هر نفر  در روز (LPCD)  از ۲۷٪ به ۵۰٪  در سال ۱۳۹۳،  و ۷۰٪ تا ۱۰۰٪   باالترتیب در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹  و بهبود کیفیت آب آشامیدنی ( با استاندارد سازمان صحی جهان( WHO).
 •      عاری ساختن ۱۰۰٪ دهات / جامعه روستایی  از آلودگی با مواد فاضله انسانی و پوشش صد فيصدی  خدمات حفظ الصحه تا سال ۱۳۹۹، از طریق توانمندسازی اجتماع با :
 •      بهبود مبرزهای صحی سنتي که مصئون، صحی و به صورت مستور استفاده شود؛
 •      ساخت مبرزهای صحی به صورت نمونه به منظور حفظ الصحه خانواده ها، مدارس  و کلینیک ها؛
 •      جابجاي مصئون فضولات جامد و مایع
 •      فراهم سازی آموزش حفظ الصحه با پیگیری پایدار آن در مکاتب، خانواده ها، اجتماع  به منظور تغییر عادت پایدار و رعایت حفظ الصحه محیطی.  

 برعلاوه ، برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی وآبیاری فرصت ها ی ارتقا ظرفیت را برای اجتماعات درعرصه عرضه خدمات ، حفظ ومراقبت ، استفاده درست و پایدار از تأسیسات آبرسانی و تسهیلات حفظ الصحه محیطی درسراسر کشور فراهم میسازد. روند رهبری حفظ الصحه کامل توسط اجتماع ( CLTS)  به عنوان یک راهکار و میتودلوژی،  که منجر به بسیج عمومی  و تغییر رفتار  در سطح اجتماع میگردد، می باشد. CLTS سطح رفع معذرت در فضای آزاد را کاهش داده ودرایجاد جامعه عاری از آلودگی  با مواد فاضله انسانی ممد واقع میگردد .

 در رابطه با خدمات آبرسانی و حفظ الصحه محیطی در حالت اضطرار ، برنامه آبرسانی حفظ الصحه محیطی وآبیاری به حیث معاون رهبری گروپ خدمات  آبرسانی و حفظ الصحه محیطی  و تعلیمات نظافت (واش کلستر) متصدی هما هنگ ساختن فراهم آوری خدمات آبرسانی و حفظ الصحه محیطی   و تعلیمات نظافت به شکل تخفیف ازطریق تانکر های سیار بمنظور حفظ حیات و جلو گیری از بیجایی وشیوع امراض میباشد.

 

 •      تقویه سیستم حفظ ومراقبت تأ سیسات آبرسانی توسط مردم
 •      تسهیل تطبیق پروژه های حفظ الصحه محیطی و تعلیمات نظافت
 •      فراهم آوری فرصت های رشد ظرفیت
 •      تهیه و ترتیب موادچاپی با همکاری وزارت صحت عامه
 •      حفظ وبرقراری هما هنگی با جوانب ذیدخل
 •      تسهیل پاسخ اضطراری حین وقوع حوادث طبیعی و حوادث ناشی از عملکرد انسان
 •      تدوین وترتیب پالیسی و ستراتیژی سکتوری
 •      نظار ت وارزیابی پروژه های سکتوری
 •      تقویه و برقراری سیستم مدیریت معلومات- معلومات دررابطه با داشته ها
 •      در هماهنگی باوزارت صحت ، آزمایش کیفیت منابع آب
 •      برنامه ریزی مصؤنیت منابع آب برای اجتماعات روستایی
 •      راه اندازی پروژه های آبیاری کوچک بمنظورحفظ و تغذیه آبهای زیرزمینی وایجاد شغل
 •      معیاری ساختن انتخاب انواع تکنالوژی وطرح ودیزاین مناسب
 •      رهبری نمودن مجالس ماهوار گروپ کاری آبرسانی و حفظ الصحه محیطی
 •     رهبری نمودن مشارکت منطقوی وبین المللی چون سکوسن و اس دبلیو ای

  اعمار منابع آب:

 •      به تعداد بیشتر از ۲۶,۲۵۴حلقه چاه آب مجهز با پمپ های دستی ، و   ۴۶۸ شبکه آب اعمار شده است که در اثر تکمیل آن به تعداد  ۴۵۹۵۹۹۴ تن مستفید گردیده اند.
 •      برعلاوه سروی و طرح ودیزان پروژه های آبرسانی اعم از پروژه ساده چاه برمه ای تا پروژه مغلق شبکه انجام گردیده است

 

   تسهیلات حفظ الصحه محیطی و تعلیمات نظافت:

 

 •      درحدود ۲۹۰۸۶ مبرز صحی اعمار گردید که مورد استفاده ۵۹۵,۳۱۲ نفر بشمول اطفال قرار گرفته است.
 •      تعلیمات نظافت به تعداد 1.5 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است.

 رهبری حفظ الصحه کامل توسط اجتماع ( CLTS):

 

 •      به تعداد ۶۱۰ اجتماع منحیث جوامع عاری از رفع حاجت در فضای باز تصدیق گردیده اند که تعداد مستفید شونده گان ان ۲۵۰۶۸۴  نفر می باشد.
 •      به تعداد ۵۸۰۳۱ مبرز جدید و اصلاح شده اعمار گردیده که مستفید شونده گان آن به ۴۰۷۵۴۰ نفر میرسد.

 

ارتقا ظرفیت مسلکی در عرصه آب و حفظ الصحه :

آب:

از شروع سال ۱۳۹۵ تا 11 حمل ۱۳۹۶ به تعدا ۱۷۸ نفر (۱۷۱ مرد و ۷ زن) در برنامه های آموزشی ذیل در رابطه به آب آموزش دیده اند:

 •      طرح شبکه های آبی سولر و چشمه ای
 •      برنامه مصونیت آب
 •      برنامه ریزی احتمالی برای حالات اضطراری

 

حفظ الصحه:

 

 •      به تعداد ۱۱۹ نفر (۴۸ زن و ۷۱ مرد) که شامل کارمندان CLTS و ریاست های انکشاف دهات میگردد در بخش CLTS آموزش دیده اند.
 •      به تعداد مجموعی ۳۴۰۱ نفر که شامل (ملاامامان، معلمین، اعضای شورای انکشافی جامعه، کارمندان/سوپروایزران بخش صحت و ۵۹۷۱ گروپ عملیاتی صحی فامیلی در رابطه به تغییرات در سلوک و تعلیمات نظافت آموزش دیده اند.

 

در کجا قرار داریم

دسترسی مردم دهات به آب صحی آشامیدنی به ۵۸ درصد رسیده است در حالیکه دسترسی به سهولت های حفظ الصحه صرف ۱۳ در صد می باشد.

در سال  ۱۳۹۸ در کجا باید باشیم

 

 •      دسترسی جمعیت کشور به آب صحی آشامیدنی البته با در نظر داشت معیارات کنترول از کیفیت آب به ۷۵ درصد خواهد رسید. که نیاز است تا ۲۶۰۰۰ منبع آبی جدید بشمول سیستم های شبکه های آبی چشمه ای و سولری و حفر چاه ها با نصب پمپ دستی ایجا گردد.
 •      تصدیق ۱۲۰۰۰ درصد از قریه جات منحیث قریه جات عاری از رفع حاجت در فضای باز که این موضوع نیاز به اعمار مبرز های جدید در خانه ها و اعمار مجدد مبرز های موجوده سنتی دارد.

معلومات مالی

وجه مالی بودجه پلان شده  دالر بودجه تمویل شده دالر
Unicef 6,000,000.00 6,000,000.00
MoF-(AFG/430063) 8,435,410.00 8,435,410.00
MoF-(AFG/430481) 4,425,000 4,425,000
SAARC 764,350.00 764,350.00
Nimroz 3,620,540 3,620,540